Podmienky ochrany súkromia

Kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľom je OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava (ďalej len „hnutie OĽANO“ alebo „my“).

Pôsobí u nás zodpovedná osoba, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek žiadostí alebo odvolania súhlasu. Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby:

E-mail: kontakt@obycajniludia.sk

Korešpondenčná adresa: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Osobné údaje spracúvame na účel zasielania a následného vybavenia podnetov, a to len na základe súhlasu dotknutých osôb. Teda osôb, ktoré podnet podávajú. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním email kontakt@obycajniludia.sk. Môžete sa na nás obrátiť aj písomne, žiadosť preveríme. 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame? 

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré vyplníte vo formulári. Ide o všeobecné identifikačné osobné údaje (meno a priezvisko) a kontaktné údaje (e-mail). Spracúvaniu údajov, ktoré by svojou povahou spadali do osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1 GDPR sa nezamýšľa.  

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri vypĺňaní príslušného formulára prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa, a to www.prednostovia.sk.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

K Vašim osobným údajom majú prístup oprávnené a poverené osoby prevádzkovateľa zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétnej osoby. Osobné údaje poskytujeme ďalšiemu príjemcovi len v nevyhnutnej miere, pričom do kategórie príjemcov patrí len správca webstránky (spoločnosť Wellit, s.r.o., ktorá je našim sprostredkovateľom).

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Cezhraničný prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) sa nezamýšľa. V súvislosti s nastavením cookies vo vašom prehliadači, môžu byť súbory cookies spracúvané aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Viac informácií nájdete v zásadách používania cookies.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pre účel spätného kontaktovania a zabezpečenia komunikácie medzi vami ako dotknutou osobou a prevádzkovateľom je doba uchovávania rádovo v dňoch až mesiacoch pričom konkrétny časový úsek nemožno presne určiť. Táto maximálna doba uchovávania môže byť v skutočnosti kratšia, a to najmä ak: (i) z akýchkoľvek dôvodov už nepovažujeme spracúvanie osobných údajov za potrebné; (ii) po odvolaní Vášho súhlasu; alebo (iii) po podaní námietky proti spracúvaniu osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

  • Máte právo kedykoľvek svoj odvolať súhlasJeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
  • Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

  • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
  • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR; 
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR; 
  • Právo na informovanie ďalších príjemcov o vymazaní alebo oprave Vašich osobných údajov podľa článku 19 GDPR; 
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR; 
  • Právo namietať proti oprávnenému, verejnému záujmu a priamemu marketingu vrátane profilovania podľa článku 21 GDPR (na oprávnený a verejný záujem sa v tomto prípade nespoliehame); 
  • Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa článku 22 GDPR (ktoré v tomto prípade nevykonávame). 

Vyššie uvedené práva máte možnosť uplatniť si u prevádzkovateľa buď e-mailom alebo písomne, a to prostredníctvom nasledovných kontaktov:

E-mail: kontakt@obycajniludia.sk

Korešpondenčná adresa: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami a žiadať nás o vysvetlenie nášho postupu. 

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie nevykonávame žiadne spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.